focus

[ˈfəʊkəs] [ˈfoʊkəs]

n. 重点,中心点;关注,注意;震源;目的,意图;焦距;病灶;调焦装置;目的明确,专注;(椭圆、抛物线等曲线的)焦点

v. 集中,关注;聚焦,调焦;<语言学>以(句子的一部分)为焦点(或重心)

【名】 (Focus)(瑞典)福库斯 (人名)

[ 复数:focuses 或:foci 第三人称单数:focuses 或:focusses 现在分词:focusing 或:focussing 过去式:focused 或:focussed 过去分词:focused 或:focussed]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-20 22:48:39 2023-03-20 22:11:04 2023-03-20 21:12:24 2023-03-20 22:00:03 2023-03-20 22:25:47 2023-03-20 20:56:28 2023-03-20 22:06:13 2023-03-20 21:12:33 2023-03-20 21:46:23 2023-03-20 22:05:55 2023-03-20 21:59:41 2023-03-20 21:55:10 2023-03-20 21:41:48 2023-03-20 21:14:11 2023-03-20 21:42:29 2023-03-20 22:29:44 2023-03-20 20:46:22 2023-03-20 21:11:27 2023-03-20 21:54:25 2023-03-20 21:28:21